Produkcja w ekonomice

W ekonomice i organizacji gospodarstw rolniczych termin „produkcja” będziemy rozumieli przede wszystkim jako sumę wartości użytkowych wytworzonych w gospodarstwie. Gdy mowa o łącznej produkcji, musi być ona ze względu na swą różnorodność wyrażona w tym samym mierniku, gdyż inaczej nie można byłoby jej sumować. W odniesieniu do grup produktów o podobnym charakterze, np. do zbóż, może być ona wyrażona w mierniku naturalnym, np. w tonach. W odniesieniu natomiast do produktów różniących się charakterem może być wyrażona w jednostkach techniczno-ekonomicznych, takich jak jednostka zbożowa, jednostka pokarmowa itp., bądź w jednostkach wartości — w pieniądzu. Należy jeszcze dodać, że w porównaniach pionowych należy używać cen stałych. Wielkość produkcji w gospodarstwie można obliczyć w dwojaki sposób, a mianowicie wychodząc bądź od produkcji, bądź od obrotu. W pierwszym wypadku należy określić bądź wielkość uzyskanej produkcji, jeśli prowadzi się jej ewidencję, bądź też szacować plon z 1 ha lub wielkość produkcji od 1 sztuki inwentarza żywego, przemnażać uzyskane dane szacunkowe przez powierzchnię zasiewów czy też przez liczbę sztuk zwierząt, wreszcie sumować te iloczyny. Ta ostatnia metoda jest stosowana przez GUS w odniesieniu do gospodarstw indywidualnych z wykorzystaniem raportów korespondentów rolnych. W drugim wypadku sumuje się poszczególne rozchody produktów własnych, a sumę poprawia o różnicę w stanie zapasów na początku i na końcu roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>