przemiany strukturalne w rolnictwie

Zwiększanie zasobów środków wytwórczych w rodzinnych gospodarstwach rolniczych prowadzi do wzrostu przeciętnych rozmiarów gospodarstw, ponieważ jednak zarazem proces ten dokonuje się nierównomiernie, mogą się pogłębiać różnice pod tym względem między poszczególnymi grupami gospodarstw. Na takie przemiany struktury agrarnej w poszczególnych krajach kapitalistycznych oddziałuje wiele czynników, np. wielkość zasobów ziemi w danym kraju, możliwości znalezienia pracy poza rolnictwem, poziom przemysłu wytwarzającego środki produkcji dla rolnictwa. W rezultacie różnego działania tych czynników procesy koncentracji produkcji rolniczej przebiegają w niejednakowym tempie, toteż w niektórych krajach przeciętne rozmiary gospodarstw są stosunkowo duże, natomiast w innych struktura agrarna charakteryzuje się znacznym nieraz rozdrobnieniem. Ważną cechą tych procesów jest jednocześnie to, że gospodarstwa rolne coraz silniej wiążą się z rynkiem, wskutek czego ich produkcja w malejącym stopniu nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych właścicieli gospodarstw, w coraz większym zaś jest wytwarzana w celu sprzedania jej na rynku. Gospodarkę rolną, w której o produkcji decydują głównie potrzeby rynku, a nie potrzeby gospodarstwa domowego, nazywa się często w literaturze gospodarką farmerską.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>