Przemysl elektromaszynowy

Przemysł ten ma kluczowe znaczenie dla rozwoju całej gospodarki narodowej. Produkcja maszyn i urządzeń warunkuje postęp i poziom produkcji całego przemysłu, wpływa poza tym na unowocześnienie innych działów gospodarki, a więc na przykład na mechanizację rolnictwa, rozwój nowoczesnego transportu (elektryfikacja i dieselizacia kolei, transport samochodowy, łączność i in.). Rozwój tego przemysłu jest także motorem modernizacji technicznej w sferze usług i zaspokajania indywidualnych potrzeb ludności, wpływa wreszcie na strukturę i bilans handlu zagranicznego. Wszechstronnie rozwinięty przemysł elektromaszynowy jest we współczesnym świecie synonimem nowoczesności, postępu technicznego i wysokiego poziomu gospodarczego. W przemyśle tym postęp techniczny dokonuje się obecnie najszybciej, toteż jest on głównym nośnikiem współczesnej rewolucji naukowo-technicznej. To doniosłe znaczenie przemysłu elektromaszynowego powoduje, że w skali światowej w ciągu ostatnich 20 lat przemysł ten rozwijał się szybciej niż pozostałe gałęzie przemysłu. Na przykład w latach 1960— 1974 wskaźnik wzrostu światowej produkcji przemysłowej wynosił 244. zaś przemysłu elektromaszynowego 289. Rzecz znamienna przy tym, iż najszybsze tempo wzrostu tego przemysłu obserwuje się w krajach wykazujących największą dynamikę ogólnego rozwoju gospodarczego w tym okresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>