Przemysl w roznych krajach

W posiadłościach kolonialnych potrzebowano asortymentu towarów o specyficznych cechach, zarówno wskutek odmiennych tradycji kulturowych, jak też niewielkiej siły nabywczej miejscowej ludności. Odmienny charakter miały rynki kolonii typu osadniczego, jak Ameryka Południowa i Afryka, w których europejscy osadnicy uzyskiwali większe dochody. Jak wiemy, największe imperium kolonialne miała Anglia. Wprawdzie utraciła ona część kolonii amerykańskich, jednak niepodległe państwo utrzymywało nadal stosunki handlowe z byłą metropolią. W znacznie trudniejszej sytuacji znalazł się przemysł w Niemczech i Japonii, które z opóźnieniem podjęły ekspansję kolonialną i przemysłową. Państwa te usiłowały ulokować się na rynkach tradycyjnie należących do dawnych mocarstw przemysłowych, toteż w drugiej połowie XIX w. rywalizacja gospodarcza i polityczna w świecie znacznie się zaostrzyła. Szczególną pozycję w walce o rynki zbytu zajmowała Rosja. Olbrzymie tereny azjatyckie były swego rodzaju jej koloniami wewnętrznymi, toteż stosunkowo mniej rozbudowany niż w innych państwach przemysł rosyjski nie odczuwał tak silnej potrzeby ekspansji na zewnątrz. Co więcej, sama Rosja traktowana była przez bardziej rozwinięte państwa zachodnie jako potencjalny bardzo chłonny rynek zbytu. Stąd np. obok względów politycznych, zrodziło się zainteresowanie Francji możliwościami wejścia na rynek rosyjski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>