Przemysl

Przez przemysł należy rozumieć wydobywanie lub pozyskiwanie surowców mineralnych, roślinnych i zwierzęcych — oraz ich przetwarzanie — w sposób masowy i przy użyciu urządzeń mechanicznych — na produkty służące zaspokojeniu potrzeb człowieka. Tak ujęta definicja przemysłu obejmuje więc: przemysł wydobywczy, inaczej górnictwo, stanowiące równocześnie pierwszą, początkową fazę produkcji przemysłowej, oraz przemysł przetwórczy, będący drugą i zarazem końcową fazą produkcji przemysłowej. Geografia przemysłu bada rozmieszczenie oraz funkcjonowanie przemysłu w przestrzeni geograficznej i ekonomicznej. W tym celu analizuje i wyjaśnia warunki i czynniki lokalizacji poszczególnych zakładów, gałęzi czy ośrodków przemysłowych oraz ich rolę i funkcje, jakie pełnią w strukturze i organizacji przestrzennej kraju. Począwszy od lat 1953—1954 przemysł w Polsce wysunął się na czoło pod względem udziału w tworzeniu dochodu narodowego, wyprzedzając rolnictwo, które było dotychczas głównym działem gospodarki w Polsce. Mimo iż przemysł zajmuje tylko niespełna 0,5% powierzchni kraju, partycypuje on obecnie w 52% w tworzeniu dochodu narodowego (1975 r.) i daje utrzymanie 28,3% ludności kraju (1974 r.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>