publiczny charakter gospodarowania

Sfera usług społecznych, choć wewnętrznie bardzo zróżnicowana, jako całość ma wiele cech jej tylko właściwych, dzięki czemu można ją wyodrębniać w analizach systemu funkcjonowania gospodarki. O swoistości mechanizmów funkcjonowania tej sfery przesądza wiele czynników. Swoistość sfery usług społecznych wynika z roli człowieka jako przedmiotu działań. Nawet gdy ostateczne efekty pracy tej sfery docierają do konsumenta w postaci dóbr (książka, leki, płyta), ich funkcją, podobnie jak funkcją usług, jest kształtowanie psychofizycznych cech człowieka. Przy tym aby oddziaływania tej sfery były skuteczne, potrzebna jest aktywna postawa usługobiorców. Te psychofizyczne cechy, będące elementami zasobów edukacyjnych, kulturowych, zdrowotnych, są kształtowane nie tylko przez tę sferę, ale również przez wiele procesów i czynników spoza tej sfery (np. behawiorałne i ekologiczne uwarunkowania zdrowia). Jednocześnie w samej sferze usług społecznych współwystępują pewne procesy i funkcje (np. kulturotwórcza rola oświaty, zdrowotne funkcje sportu i turystyki). Mechanizm funkcjonowania musi więc sprzyjać spełnianiu tych różnorodnych funkcji i uwzględniać różnorodne uwarunkowania zdrowia, kultury, edukacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>