redystrybucja dochodow

Narzędziem redystrybucji dochodów między grupami społecznymi jest progresywny podatek dochodowy powszechnie stosowany w odniesieniu do dochodów indywidualnych. Wraz z ich wzrostem rośnie procentowa stawka podatkowa. Redystrybucyjny efekt takiego opodatkowania polega na tym, że dochody „rozporządzalne”, pozostające po opodatkowaniu do dyspozycji podatników, są — w porównaniu z dochodami przed opodatkowaniem — stosunkowo mniej zróżnicowane. Redystrybucja budżetowa dochodów w obrębie grup społecznych występuje — podobnie jak w socjalizmie — przede wszystkim w formie ubezpieczeń społecznych, którymi są objęci (w różnym zakresie w różnych krajach) pracownicy najemni, tzn. uzyskujący dochody z tytułu stosunku pracy. Składki z tego tytułu służą w danym przedziale czasu (w roku budżetowym) do finansowania bieżących wypłat rent, emerytur, zasiłków itp. osobom niepracującym objętym tymi ubezpieczeniami. W socjalizmie budżetowa redystrybucja środków pieniężnych jest bardzo ważnym narzędziem planowego regulowania procesu reprodukcji produktu społecznego. Szczególne znaczenie ma ona w okresie zasadniczych przekształceń struktury gospodarki, pozwala bowiem skupiać rozproszone środki i koncentrować je na wybranych dziedzinach, przyspieszając w ten sposób osiąganie celów uznanych za najważniejsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>