regulacja prawna

Obejmuje ona zasady koordynacji planów poszczególnych jednostek gospodarczych z planem ogólnym, sfery odpowiedzialności za działalność gospodarczą, zakres ryzyka, ekonomiczne narzędzia oddziaływania na podmioty gospodarcze, w tym np. ceny i zasady ich stanowienia, zasady płacowe, podatki, zasady kredytowania, wysokość stopy procentowej. Szczególna rola przypada zasadom planowania finansowego: budżetowego, kredytowego, bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności itd. Przedmiotem regulacji prawnej są też formy społecznego uczestnictwa i społecznej kontroli w planowaniu. Prawo sięga wiać głęboko w sferę stosunków społeczno-ekonomicznych za pomocą właściwych sobie narzędzi. Wysoka ranga prawa w planowaniu nie oznacza wszechpotęgi regulacji prawnej. W atmosferze omnipotencji prawa powstawały prawne nakazy i zakazy mające uchodzić za równoznaczne z doskonaleniem mechanizmów planowych. W rzeczywistości inflacyjna produkcja aktów prawnych, zwłaszcza niższego rzędu (rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje), jest wyrazem tendencji do poszerzania planowania i obejmowania nim spraw szczegółowych. Pociąga to z kolei za sobą zwykle zwiększanie liczebności aparatu administracyjnego i stwarza podatne podłoże dla biurokratycznych zmian w stylu gospodarowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>