Rejonizacja czynna

Powinna ona dawać odpowiedź na pytanie: Jakie powinno być rozmieszczenie produkcji rolniczej? Termin ten używany jest w dwóch znaczeniach. W znaczeniu pierwszym określa on racjonalny zasięg uprawy określonych roślin uprawnych lub chowu określonych gatunków i ras zwierząt gospodarskich. Chodzi tu jednak wyłącznie o racjonalność rozumianą jako możliwość uprawy roślin z punktu widzenia ich udawania się w danym rejonie lub chowu zwierząt z punktu widzenia warunków do ich prawidłowego rozwoju. Ten rodzaj czynnej rejonizacji jest domeną nauk przyrodniczo-rolniczych, a ogólnie mówiąc — nauk biologicznych. W znaczeniu drugim czynna rejonizacja rolnicza zajmuje się stroną produkcyjno-ekonomiczną określonego rozmieszczenia uprawy poszczególnych roślin i chowu poszczególnych gatunków zwierząt w kraju lub w określonym jego rejonie w powiązaniu z rozmieszczeniem wszystkich sił wytwórczych. Ten rodzaj czynnej rejonizacji jest domeną nauk ekonomicznych i podstawowym elementem planowania perspektywicznego. Jej celem jest optymalizacja społecznego podziału pracy. Plan rozmieszczenia produkcji finalnej rolnictwa na określonym terenie, niezależnie od tego, czy nim będzie cały obszar kraju czy tylko jego część, powinien wskazać, gdzie, co i jak należy produkować, by w sumie zapewnić spełnienie zadań, jakie stawiamy przed rejonizacją. Gdyby jednak nawet metoda sporządzania planu rozmieszczenia produkcji przewidywała doprowadzenie go do każdej jednostki gospodarczej, mimo to w żadnym razie — a podkreślamy to nadzwyczaj mocno — wycinek takiego planu nie mógłby być przekazany tej jednostce jako obowiązujący ją plan perspektywiczny. Nawet wówczas, gdyby tą jednostką gospodarczą było gospodarstwo państwowe, które przecież w zasadzie powinno produkować to, czego państwo potrzebuje. Do jednostek gospodarczych w ogóle nie powinny być doprowadzane informacje, co rejonizatorzy i planiści przewidzieli dla nich jako zadania produkcyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>