renta przedmiotem sprzecznosci

Problemy kształtowania się renty gruntowej w gospodarce indywidualnej są przedmiotem ożywionej dyskusji w literaturze ekonomicznej. Zwłaszcza chodzi o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można określić wpływ ziemi na wielkość realizowanego w gospodarstwie chłopskim dochodu, co umożliwiłoby z kolei wyodrębnienie renty gruntowej z ogólnego dochodu rolniczego. Rozpatrując ten problem, obecnie ograniczymy się do renty różniczkowej, traktowanej jako dochód uzyskiwany z użytkowania ziemi bardziej urodzajnej od marginalnej, przy założeniu, że z działki marginalnej nie uzyskuje się żadnej renty (działką marginalną nazywamy działkę najmniej urodzajnej ziemi wziętej pod uprawę). Część dochodów uzyskiwanych w gospodarstwach rolnych jest, jak wiadomo, przekazywana państwu w postaci podatku rolniczego. Jeśli podatek ten jest podatkiem normatywnym, ustalanym nie w zależności od konkretnie uzyskiwanego przez rolników dochodu, lecz w zależności od powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, to za pomocą systemu podatków „można przejmować również część wytwarzanej w gospodarstwie renty gruntowej. Jednym ze sposobów przejmowania z gospodarstw renty różniczkowej może być uznanie za podstawę opodatkowania tzw. hektara przeliczeniowego, który się ustala mnożąc hektar fizyczny posiadanej powierzchni gruntów przez współczynniki zróżnicowane w zależności od jakości ziemi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>