rola uslug spolecznych

Rola usług społecznych nie ogranicza się jednak do spełniania funkcji konsumpcyjnych. Oddziałują one na ludzi, którzy są konsumentami i zarazem producentami. Homo faber — człowiek-wytwórca — już w fazie wyboru wykształcenia i zawodu kieruje się, poza innymi względami, także motywami ekonomicznymi, gdy bierze pod uwagę szansę uzyskania w przyszłości pracy i jej warunki. W skali ogólnogospodarczej aspekt konsumpcyjny i aspekt produkcyjny usług społecznych splatają się. Konsumpcja, na którą składa się też konsumpcja usług, wpływa — jak wiemy — na proces reprodukcji, na jej charakter i tempo. Warto zwrócić uwagę na pewną osobliwość usług społecznych, która z tego punktu widzenia jest nie bez znaczenia. Otóż można stwierdzić, że wzrost spożycia dóbr materialnych wpływa na zwiększenie wydajności pracy, a tym samym na reprodukcję, przy czym ten wpływ nasila się do pewnego poziomu, po którego przekroczeniu zaczyna słabnąć. Od tego progu zmniejsza się siła oddziaływania dodatkowej konsumpcji dóbr materialnych na podnoszenie wydajności pracy i na inne przejawy racjonalizacji. Natomiast gdy idzie o usługi społeczne, to ich rola dla wzrostu wraz z rozszerzaniem się zakresu i jakości świadczeń nie słabnie nigdy, nie ma tu bowiem takiego progu, który oznaczałby pełne zaspokojenie potrzeb. Szczególna właściwość usług społecznych polega też na tym, że rezultaty świadczeń tej sfery kumulują się i utrwalają, tworząc nagromadzone zasoby wiedzy, wykształcenia, kwalifikacji, zdrowia i kultury. Decydują one o jakości życia nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio, przez wpływ na procesy produkcji i reprodukcji. Właśnie ta cecha usług społecznych uzasadnia koncepcję „inwestycji w człowieka”, w myśl której nakłady na oświatę, ochronę zdrowia, kulturę itd. mają podobny skutek jak nakłady inwestycyjne zwiększające zasób majątku i przynoszące efekty produkcyjne w przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>