Rozliczanie cudzoziemców

Jeżeli cudzoziemiec mieszkający na stałe w Polsce nie przedstawi certyfikatu że jest rezydentem naszego kraju i jego umowa jest wykonywana na terenie Polski, to w rachunku do takiej umowy stosowany jest podatek zryczałtowany w wysokośći 20 procent. W sytuacji, gdy obcokrajowiec przedstawi bowiem taki certyfikat rezydencji, to przy rozliczeniu umowy mają zastosowanie przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W rozliczeniach z cudzoziemcami bardzo często pojawia się problem rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji pozwala na zastosowanie właściwych umów o unikaniu podwójnego podatku, więc posób rozliczenia dochodów osiąganych przez cudzoziemców zależy od tego, czy taka właśnie osoba ma status polskiego rezydenta, czyli czy ma miejsce zamieszkania i jest zameldowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taki status rezydenta cudzoziemiec będzie posiadał jeżeli zostaną spełnione odpowiednie do tego dwa warunki n, przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym albo posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest podatnikiem polskiej rezydencji podatkowej oznacza to, że ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli podlega on obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>