Rozmieszczeni sily roboczej

Pod wpływem urbanizacji kraju i migracji do miast nastąpiły w ubiegłych latach duże zmiany w rozmieszczeniu siły roboczej. O ile bowiem w 1950 r. tylko 39% tych zasobów skupione było w miastach, o tyle udział ten zwiększył się obecnie do 59%. O przyszłej sytuacji na rynku pracy w coraz większej mierze będą więc decydować kwalifikacje i inne właściwości siły roboczej w miastach. Zasoby siły roboczej będą stopniowa malały. Już teraz, na skutek nierównomiernego stopnia urbanizacji poszczególnych województw, istnieją duże dysproporcje w lokalizacji zasobów siły roboczej między wsią i miastami. Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 73 osoby w wieku nieprodukcyjnym (85 w 1965 r.). Wskaźnik ten maleje, ale jest znacznie wyższy na wsi niż w miastach, miedzy innymi na skutek odpływu młodzieży ze wsi do miast i wyższego poziomu rozrodczości na wsi. Pod względem obciążenia ekonomicznego rocznikami nieprodukcyjnymi sytuacja ludności wsi przedstawia się mniej korzystnie niż mieszkańców miast. Szczególnie niskie wskaźniki obciążenia charakteryzują największe miasta, między innymi Wrocław, w którym jest jeszcze mały odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>