Roznica klas

Kiedy w Anglii i Francji istniały już wielkie banki, potężne przedsiębiorstwa przemysłowe i pojawiały się nawet zalążki monopoli, w krajach o średnim poziomie rozwoju kapitalizmu utrzymywały się silne przeżytki feudalne, a w przemyśle i w handlu przeważały przedsiębiorstwa drobne i średnie. Pod względem zaawansowania procesów koncentracji i centralizacji kapitału kraje te pozostawały o kilkadziesiąt lat za czołówką świata kapitalistycznego. Oczywiście istniały między nimi poważne różnice, zarówno pod względem poziomu gospodarczego, jak też i przyczyn, które decydowały o zacofaniu. Zacofanie gospodarcze szło zazwyczaj w parze z nie rozwiązanymi problemami politycznymi, które w zachodniej Europie należały już do przeszłości. Kraje Półwyspu Bałkańskiego dopiero w ciągu drugiej połowy XIX i na początku XX w. odzyskały niepodległość. Do końca I wojny światowej wiele narodów znajdowało się pod panowaniem Rosji carskiej lub Habsburgów. Włochy dopiero w 1861 r. zdołały się zjednoczyć. Przeszkody polityczne utrudniały rozwój gospodarczy. Kierunki przemian w europejskich kapitalistycznych krajach średnio i słabo rozwiniętych kształtowały się analogicznie jak, nieco wcześniej, w rozwiniętych państwach Europy zachodniej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>