rozwoj gospodarki rodzinnej

Rozwój gospodarki rodzinnej w rolnictwie polskim dowodzi, że zwiększanie zasobów wytwórczych w gospodarstwach może napotykać pewne bariery. Po pierwsze, pojawiają się bariery utrudniające koncentrację ziemi, czasami bowiem rolnicy, którzy chcieliby kupić ziemię w celu zwiększenia swego gospodarstwa, stają wobec braku jej podaży. Natomiast tam, gdzie podaż taka występuje, często brakuje chętnych do nabycia ziemi. Ogólnie biorąc, na rynek trafia stosunkowo mało ziemi, gdyż często nawet ci, którzy rezygnują z pracy w rolnictwie, pozostają jednak jej właścicielami. Kiedy więc urbanizacja kraju nie nadąża za jego industrializacją i rolnicy podejmujący pracę poza własnym gospodarstwem nie rezygnują z jego prowadzenia, trudności te mogą się jeszcze bardziej pogłębiać. Po drugie, w indywidualnej gospodarce rolnej mamy do czynienia z barierami koncentracji produkcji związanymi z trudnościami w finansowaniu inwestycji koniecznych do utrzymania odpowiedniego poziomu intensyfikacji uprawy ziemi w większych gospodarstwach. Utrzymanie koniecznego poziomu intensyfikacji gospodarki przy większych obszarach użytkowanej ziemi wymaga bowiem zwiększenia technicznego uzbrojenia pracy, co oczywiście wymaga nakładów inwestycyjnych. Wydaje się przy tym, że kapitałochłonność wzrostu wydajności pracy zwiększa się w pewnych przedziałach dość szybko, w miarę wzrostu obszaru użytkowanej w gospodarstwie ziemi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>