Rozwoj ludnosci

Polska należy do krajów o umiarkowanym wzroście zaludnienia. W ciągu trzynastu łat, od 1945 r., liczba ludności zwiększyła się o przeszło 10 min, czyli o 43%. Tempo wzrostu ludności w tym okresie systematycznie słabło, z wyjątkiem ostatnich lat, kiedy przejściowo nieco powiększyło się. Jednocześnie coraz bardziej stabilizowało się rozmieszczenie ludności. W pierwszych latach po wojnie, w konsekwencji masowych akcji repatriacyjnych, wzrost zaludnienia następował powoli i w okresie od 1946 do 1950 r. wynosił średnio rocznie 0,9’%. W następnym pięcioleciu, pod wpływem między innymi kompensacyjnej fali urodzeń i niskiego poziomu umieralności, tempo wzrostu osiągnęło poziom maksymalny w okresie powojennym — 1,9% średnio w ciągu roku. W następstwie spadku rozrodczości i zmian w strukturze wieku wskaźnik ten malał aż do 1972 r., t j. do czasu, kiedy zaczęło przychodzić na świat potomstwo małżeństw zawartych przez osoby pochodzące już z liczebnie licznych roczników powojennych. Średnie roczne tempo wzrostu ludności osiągnęło 0,98/o, ale oczekuje się, że za kilka lat zacznie się zmniejszać. W rozwoju ludności Polski dominującą rolę odgrywała dynamika ruchu naturalnego. Wielkie migracje zewnętrzne zakończyły się około 1949 r., natomiast w następnych latach ich rozmiary były na tyle małe, że nie miały większego wpływu na bilans ludnościowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>