sektor uslug

Sektor usług odznacza się pewnymi szczególnymi właściwościami, w znacznym stopniu o charakterze ponadustrojowym. Do takich ogólnie spotykanych właściwości można zaliczyć zwłaszcza: a) stosunkowo niski koszt miejsca pracy: b) niższy udział i wolniejsze upowszechnianie się postępu technicznego w porównaniu z pozostałymi sektorami, a szczególnie z sektorem II: c) wolniejsze tempo wzrostu wydajności pracy niż w innych sektorach: d) znaczne rozdrobnienie, niższy poziom koncentracji niż w sektorach pozostałych, a zwłaszcza w przemyśle: e) odmienny charakter powiązań kooperacyjnych wynikający z pewnej autonomiczności świadczeń i słabszej niż w innych dziedzinach zależności od kooperacji: f) w krótkim okresie mała elastyczność podaży. Te właściwości odnoszą się do ogólnej charakterystyki sektora usług jako całości. Jest to jednak sektor niejednorodny, o bardzo silnie zróżnicowanej strukturze wewnętrznej. Zalicza się do niego i drobne warsztaty rzemieślnicze, i wielkie domy towarowe, szkoły i system administracji państwowej, placówki kulturalne, służbę zdrowia i wojsko. Nic więc dziwnego, że w niektórych dziedzinach ogólne właściwości sektora nie potwierdzają się lub potwierdzają tylko częściowo. Na przykład twierdzenie o stosunkowo niskim koszcie stanowiska pracy czy o wolniejszym przenikaniu postępu technicznego dotyczy administracji, oświaty, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, handlu, ale już tylko częściowo systemu ochrony zdrowia, w znacznie mniejszym stopniu nauki, a w żadnym razie nie dotyczy wyposażenia armii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>