sens pracy

Na rzecz pozytywnej motywacji działa poczucie sensu pracy, t j. odczuwanie związków między wkładem pracy a jej efektami, zarówno w skali gospodarstwa domowego jak i w skali ogólnospołecznej. Systemu motywacyjnego nie można więc sprowadzać do działania za pomocą bezpośrednich bodźców materialnych, chociaż mają one niemałe znaczenie. Chodzi tu jednak o znacznie szerzej rozumianą motywację społeczną, a więc np. w socjalizmie o poczucie podmiotowości ludzi jako współwłaścicieli środków produkcji i związane z tym poczucie więzi społecznej w wykonywaniu wspólnych zadań i osiąganiu wspólnych celów. Oznacza to społeczne uczestnictwo w opracowywaniu planów i w ich realizacji. Są to warunki „modelowe”, normatywne właściwości modelu planowania centralnego jako procesu społecznego. Należy przy tym mieć na uwadze, że każdą rzeczywistość społeczną i gospodarczą można rozważać na kilku poziomach: modeli idealnych, określających pewne pożądane stany rzeczy i będących podstawą odpowiednich konstrukcji teoretycznych: regulacji prawnych określających funkcjonowanie rozważanej dziedziny (w planowaniu są to przepisy ustalające, jak powinno przebiegać planowanie): faktów, zjawisk i procesów rzeczywiście zachodzących, tzn. rzeczywistych działań i postępowania ludzi gospodarujących. Wszystkie te poziomy wprawdzie różnią się charakterem, są jednak wzajemnie powiązane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>