srodki oddzialywania panstwa

W związku z rozszerzeniem funkcji państwa dzięki temu nowemu podejściu do gospodarki, zrywającemu z dotychczasową zasadą pozostawienia jej swojemu własnemu biegowi, w krajach kapitalistycznych po II wojnie światowej poważnie rozbudowano aparat administracyjny państwa, czego konsekwencją był duży udział sektora państwowego w ogólnym zatrudnieniu. Przyczynił się do tego również ogólny wzrost liczebności sił zbrojnych związany z atmosferą „zimnej wojny” w stosunkach mocarstw im-perialistycznych z obozem socjalistycznym, utrzymującą się przez przeważającą część okresu powojennego. Już samo to przyczyniało się do stabilizacji ogólnego popytu, gdyż wielkość tego nieprodukcyjnego zatrudnienia nie podlegała wahaniom cyklicznym i przez to oddziaływała stabilizująco na poziom konsumpcji pracowniczej. Ten stabilizacyjny efekt zatrudnienia w sektorze państwowym był tym silniejszy, im większy był udział tego sektora w ogólnym zatrudnieniu. Oddziaływanie państwa na przebieg cyklu odbywa się na podstawie określonych narzędzi interwencji w sposób automatyczny lub za pomocą podejmowania odpowiednich decyzji z zakresu polityki budżetowej i pieniężno-kredytowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>