struktura wewnetrzna

W ramach sfery usług niematerialnych można wyodrębnić: a) usługi społeczne, t j. działalność w dziedzinie nauki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji: b) usługi bytowe, tj. w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz obsługi gospodarstwa domowego: usługi państwowo-organizacyjne, obejmujące działalność administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, obrony narodowej. Wszystkie te działy sfery usług niematerialnych są społecznie użyteczne i niezbędne. W obrębie stosunków ekonomicznych tej sfery dominuje jednak problematyka usług społecznych ze względu na jej odrębność i rolę w procesach społecznych i gospodarczych. Gospodarkę komunalną i mieszkaniową, warunkującą funkcjonowanie gospodarstw domowych, można by usytuować na pograniczu usług materialnych na rzecz gospodarstwa domowego (np. usługi naprawcze, i konserwacyjne). Jej problematyka nie odbiega w istotny sposób od ogólnych zagadnień funkcjonowania produkcji materialnej. Ponadto w ramach usług bytowych pewna działalność ma charakter samoobsługi wewnątrz gospodarstwa domowego. Jest to nierynkowa, nieodpłatna, a więc nie zarobkowa działalność polegająca na przygotowywaniu posiłków, utrzymywaniu czystości w mieszkaniu, praniu, reperacjach domowych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>