Struktura wielkosci wieku

Strukturę wieku ludności Polski trudno porównać z jakimś znanym schematem typologicznym. Straty wojenne w niektórych starszych już rocznikach, znaczny spadek urodzeń w okresie wojny i zmiany w dynamice ruchu naturalnego w ostatnich kilkunastu latach wywołały liczne odkształcenia i dysproporcje liczbowe między kolejnymi rocznikami. W skali lokalnej dodatkowym źródłem zaburzeń w strukturach wieku były ponadto migracje, mające częstokroć charakter selektywny (np. emigracja młodzieży) i przebiegające z różnym natężeniem w poszczególnych okresach czasu. Obecnie odsetek ogółu ludności w wieku powyżej 60 lat sięga aż 14%, a na wsi przekroczył nawet 15%. Mieszkańcy wsi są zatem relatywnie starsi niż mieszkańcy miast, chociaż na wsi odsetek młodzieży względne mężczyzn na wsi, niedobory zaś w miastach). Udział dzieci i młodzieży w strukturze wieku ludności nie jest wysoki i stale maleje. W roku 1975 w wieku poniżej 15 łat znajdowało się nieco powyżej 17% mieszkańców Polski, podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu odsetek ten przekraczał 33%. Liczebność tej grupy wieku jest obecnie prawie o połowę mniejsza niż w 1980 r. co zarazem oznacza zmniejszanie się w przyszłości liczby rąk do pracy, zakładanych rodzin i urodzeń. Stosunkowo liczna jest natomiast obecnie grupa wieku 20—24 lata, co jest korzystne z demograficznego i geograficznego punktu widzenia, ale zarazem powoduje nacisk na miejsca pracy, a także współzawodnictwo o miejsca na wyższych uczelniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>