tempo wzrostu

Zjawisko tych fluktuacji nie zostało jeszcze do końca zbadane, wobec czego można mówić jedynie o pewnych hipotezach wyjaśniających. Hipotezy te dotyczą procesów związanych z wahaniami tempa wzrostu. Wahania te, które łatwo stwierdzić empirycznie, oznaczają, że w rozwoju poszczególnych krajów występują na przemian okresy przyspieszenia i zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Na ogół nie doprowadza to do absolutnego spadku poziomu produkcji i dochodu narodowego. Absolutny spadek tych wielkości w historii krajów socjalistycznych jest zjawiskiem wyjątkowym. Z przyczyn ekonomicznych wystąpił on dotychczas tylko dwukrotnie: w gospodarce czechosłowackiej w 1963 r. oraz, w znacznie ostrzejszej po-rraci, w Polsce w latach 1979 – 1982, gdy dochód narodowy i produkcja przemysłowa spadały w wielkościach absolutnych w ciągu czterech lat i rzędu. Z wyjątkiem tych przypadków krańcowych we wszystkich kra-:ach socjalistycznych mamy do czynienia z rozwojem charakteryzującym się okresami szybszego i słabszego tempa wzrostu gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>