Typ produkcyjny

Człowiek dzięki swojej pracy, posługując się ziemią jako podstawowym środkiem produkcji, jak również środkami i przedmiotami pracy oraz wykorzystując siły natury, wytwarza określone artykuły rolnicze. Są to artykuły żywnościowe lub surowce dla przemysłu rolno-spożywczego i lekkiego. By produkować w sposób najbardziej efektywny, człowiek musi znać ziemię (w szerokim tego słowa znaczeniu), na której ma produkować, siły natury, które ma wykorzystywać, oraz te siły wytwórcze, na których rodzaj, ilość i jakość nie ma on bezpośredniego wpływu, a z których powinien korzystać. Inaczej mówiąc, musi dokładnie znać środowisko przyrodnicze i ekonomiczne, w którym produkuje. Jeśli by chodziło jedynie o każdego producenta z osobna, mogłoby wystarczyć, gdyby zapoznał się on ze środowiskiem przyrodniczym i ekonomicznym swojego gospodarstwa. Życie gospodarcze w skali kraju wymaga jednak klasyfikacji wszystkich, a w każdym razie większości jednostek gospodarczych, tj. wyodrębnienia grup jednostek mniej więcej jednolitych, które będą w podobny sposób reagowały na określone posunięcia w dziedzinie polityki ekonomicznej (np. zmiany cen). Taka klasyfikacja ułatwia politykom gospodarczym opracowanie określonych zaleceń lub zastosowanie określonych środków polityki ekonomicznej, które spowodują przesunięcia w produkcji rolnej mające na celu przystosowanie się do zmian w tej polityce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>