uslugi materialne

Usługi materialne są to czynności nieodłączne od produkcji lub związane z przemieszczaniem dóbr i dostarczaniem ich odbiorcom (transport, łączność, handel, usługi remontowe, konserwacyjne itp.). Usługi niematerialne zaspokajają potrzeby w sposób bezpośredni. Czynność i rezultat są tu nierozłączne, jak na to wskazują przykłady pracy nauczycieli, lekarzy, aktorów, muzyków. Rezultaty usług niematerialnych przybierają nierzadko także postać .rzeczową: książki, obrazu, rzeźby, zapisu na taśmie magnetycznej itd. Każdy z tych przedmiotów materialnych jest jednak przede wszystkim owocem działalności niematerialnej — pracy intelektualnej czy też niepowtarzalnej twórczości artystycznej. To, że bez produkcji materialnej przedmioty te nie mogłyby istnieć jako dzieła sztuki i myśli twórczej, do-wodzi jedynie, jak dalece produkcja materialna i produkcja niematerialna są splecione. Na końcowy produkt gospodarki składa się zawsze rezultat współdziałania obu tych sfer. Zastanawiając się nad społeczną i ekonomiczną funkcją zdrowia, wykształcenia, kultury, wypoczynku, stwierdzimy, że trudno znaleźć taką produkcję materialną, w której nie braliby pośrednio udziału ludzie wprawdzie nieobecni w miejscu wytwarzania (np. nauczyciele, lekarze, ludzie nauki, sztuki, kultury), ale bez których nie byłaby ona w ogóle możliwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>