uslugi niematerialne

W społecznym gospodarowaniu występują nie tylko dobra materialne, lecz także usługi. Usługami nazywamy czynności, które nie ucieleśniają się w nowych produktach materialnych. Wartość użytkowa usług przejawia się w samej działalności. Mylne byłoby jednak przeświadczenie, że' po ustaniu działalności usługowej jej wartość użytkowa znika bez śladu. Na przykład usługi naprawcze lub konserwacyjne służą utrzymywaniu przedmiotów i urządzeń w stanie sprawności, są też inne usługi świadczone konsumentowi, będące warunkiem funkcjonowania gospodarstwa domowego. Pewne usługi wywierają trwały wpływ na osobowość człowieka, na sposób jego egzystencji biologicznej, społecznej i ekonomicznej. Zalicza 'się do nich działalność w dziedzinie nauki i oświaty, ochrony zdrowia, kultury, wypoczynku itp. Zależnie od przyjętych kryteriów można usługi rozmaicie klasyfikować. Z punktu widzenia odbiorcy rozróżnia się usługi dla indywidualnych konsumentów i usługi dla gospodarki: w bardziej szczegółowej specyfikacji bierze się pod uwagę działy i gałęzie gospodarki, formy własności itd. Na podstawie właściwości usług można wyodrębnić usługi gospodarcze i niegospodarcze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>