Warunki bytowe ludnosci

Różnice w infrastrukturze technicznej oraz w zakresie wyposażenia budynków mieszkalnych w podstawowe instalacje, które występują nie tylko pomiędzy wsiami i miastami, ale także pomiędzy miastami różnej wielkości, są wskaźnikiem niejednakowych warunków bytowych mieszkańców różnych jednostek osadniczych. Ogólnie mówi się, że pod tym względem są uprzywilejowani mieszkańcy dużych miast. Jednak standardy i wskaźniki techniczne nie wyrażają należycie całokształtu warunków środowiskowych, plusów i minusów środowiska, w których żyją mieszkańcy. Wskazuje się na przykład na ujemne skutki zatłoczenia miast, zarówno w zakresie obsługi komunikacyjnej jak i handlowej mieszkańców, na zanieczyszczenie powietrza i wody itp. Na wsi natomiast trudny problem stanowi dostępność do sieci obsługi (ludności i gospodarki rolnej) i częstokroć brak elementarnych wygód w postaci dostępu do wody, kanalizacji itp. Pojęcie warunków bytowych jest jednak szerokie i elastyczne. Niewątpliwie do jednych z najważniejszych należą warunki mieszkaniowe oraz stan obiektów i urządzeń ułatwiających ludności dostęp do zakładów pracy i szkół oraz zaopatrywania się w artykuły codziennego użytku (sieć handlowa). Obecnie coraz częściej wysuwany jest postulat, że za składnik podstawowych warunków bytowych należy uznać także urządzenia infrastrukturalne zapewniające ludności rozwój kulturalny i godziwą rozrywkę oraz wypoczynek po pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>