Warunki mieszkaniowe

Ważnymi czynnikami stabilizacji terytorialnej ludności, ograniczającymi jej przestrzenną ruchliwość, są sieć osadnicza i warunki mieszkaniowe. Mieszkania i domy nie uczestniczą wprawdzie bezpośrednio w procesach produkcji, lecz ich rozmieszczenie stanowi niezbędny warunek dla trwałej lokalizacji zasobów siły roboczej i wpływa na przestrzenną strukturę popytu konsumpcyjnego. W jednostkach osadniczych zlokalizowana jest większość obiektów i funkcji gospodarczych. Tak więc sieć i struktura przestrzenna osadnictwa nie tylko odzwierciedlają rozmieszczenie czynników produkcji i konsumpcji dochodu narodowego, lecz również, ze względu na swą trwałość, w znacznym stopniu wpływają na lokalizacje działalności gospodarczej i plar.owar.ie nowych zakładów pracy i domów mieszkalnych. Układy osadnicze wyrażają zatem przestrzenne związki zbiorowości ludzkich z systemem gospodarczy z kraju i ich prawdopodobną ewolucje w przyszłości. Sieć osadnicza, terytorialne zbiorowości ludzkie i układy rozmieszczenia ludności ulegają znacznej modyfikacji na skutek migracji, a zwłaszcza wędrówek ludności ze wsi do miast oraz koncentracji ludności w dużych miastach i aglomeracjach miejskich. Procesy te przyczyniają się do rozbudowy i terytorialnego rozprzestrzeniania się miast oraz do upodabniania się krajobrazu i stylu życia ludności wsi do wzorów reprezentowanych przez miasta. Urbanizacja kraju oddziałuje więc czynnie — poprzez zmiany ludnościowe i sieci osadniczej — na przestrzenną strukturę gospodarki narodowej. Ludność, system osadniczy i procesy urbanizacyjne tworzą zespół zjawisk o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego, ściśle wiążących się ze sobą i wzajemnie się warunkujących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>