Wegiel

Znacznie bardziej równomiernie były rozmieszczone zasoby węgla. W Europie największe złoża znajdowały się w Anglii, w której też najwcześniej rozwinęło się przemysłowe wydobycie tego surowca, oraz w Niemczech i Rosji. Mniejsze zapasy występowały we Francji i Austro-Węgrzech. Węgiel znajdował się także w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Mimo rozpowszechnienia węgiel stał się również ważnym artykułem handlu międzynarodowego, gdyż był to w XIX w. podstawowy i niemal jedyny surowiec energetyczny, bez którego nie mógł funkcjonować przemysł i transport. Prawie we wszystkich państwach zalegały pokłady rud żelaza. Postęp techniczny w hutnictwie spowodował jednak zaniechanie eksploatacji najbardziej rozpowszechnionych ubogich rud, których zastosowanie okazało się nieopłacalne. Stąd też wysokoprocentowa ruda żelaza stała się ważnym artykułem handlu światowego. W Europie dostarczała jej Szwecja, ważne okręgi wydobycia znajdowały się też we francuskiej Lotaryngii i w Anglii. Za oceanem rudę żelaza eksploatowano w Stanach Zjednoczonych. Wzrost zapotrzebowania na podstawowe surowce przemysłowe spowodował rozwój handlu międzynarodowego tymi towarami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>