wielosektorowosc gospodarki

Istnienie obok gospodarstw indywidualnych również spółdzielni produkcyjnych oraz państwowych gospodarstw rolnych tworzy wielosektorową strukturę społeczno-ekonomiczną gospodarki rolnej. Przy tym zarówno gospodarstwa uspołecznione jak i gospodarstwa indywidualne wytwarzają produkty mające podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia ludności w żywność. Produkcja tych samych artykułów w różnych sektorach wpływa na pojawienie się konkurencji między gospodarstwami zaliczanymi do tych sektorów. Obok konkurencji może się jednak kształtować również podział pracy między wielkotowarowymi gospodarstwami uspołecznionymi, w których procesy produkcji są oparte na kapitałochłonnych technikach wytwarzania, a drobnotowarowymi gospodarstwami prywatnymi, w których są stosowane bardziej pracochłonne techniki. Ten podział pracy może być m.in. oparty na pewnej specjalizacji produkcji, np. zależnie od pracochłonności procesów wytwórczych. Jeśli chodzi o ten właśnie aspekt podziału pracy, to jest on dobrą podstawą kształtowania się różnorakich form kooperacji pracy między gospodarstwami należącymi do poszczególnych sektorów, kooperacji wzmagającej ogólną efektywność procesów wytwórczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>