wladze terenowe

Mając zbyt małe dochody w porównaniu z ponoszonymi. wydatkami, władze terenowe nie mogą być samowystarczalne i gospodarka ich wymaga wspomagania w formie dotacji z budżetu centralnego lub udziału w niektórych jego dochodach. Ze zbiorczego charakteru budżetu wynikają określone dyrektywy dla budżetów terenowych niższego szczebla. Dlatego władze terenowe mogą uchwalać swoje budżety dopiero po zatwierdzeniu budżetu jednostki administracyjnej wyższego szczebla (poczynając od budżetu państwa). Od budżetów w gospodarce kapitalistycznej budżety krajów socjalistycznych najbardziej odróżnia stosowanie zasady ich zgodności z planami rozwoju społeczno-gospodarczego. Wiąże się to min. z tym, że część zadań ujętych w tych pianach w formie rzeczowej realizuje się za pomocą środków budżetowych. Z zasady tej wynikają również powiązania budżetu z innymi pianami finansowymi, a więc z planami przedsiębiorstw uspołecznionych, banków, instytucji ubezpieczeniowych itp. Natomiast w gospodarce kapitalistycznej, ze względu na właściwy jej cykliczny charakter rozwoju koniunktury, szczególne znaczenie ma prawidłowa antycypacja dochodów i wydatków w okresie roku budżetowego zatwierdzonych w budżecie państwa. W związku z tym w przygotowaniu projektu budżetu ważną rolę odgrywa prognozowanie koniunktury, od którego trafności zależy realność budżetu i możliwość jego pełnego wykonania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>