wlasnosc socjalistyczna

Własność socjalistyczna kreuje jako nadrzędne interesy ogólnospołeczne, ale nie eliminuje zróżnicowania, kolizji czy wręcz sprzeczności interesów różnych podmiotów gospodarujących. Kolizje mogą się pojawiać nawet na tle rozstrzygnięć dotyczących tego, kto reprezentuje interesy ogólnospołeczne (GOD, władze terenowe, przedsiębiorstwo). Pojawiają się one także na tle rozbieżności między układami formalnoprawnymi a układami rzeczywistymi (np. nieformalne grupy interesów związane z aparatem zarządzającym wielkim przemysłem). Zróżnicowanie interesów może się pojawiać w związku z produkcją, ale także może dotyczyć podziału na poszczególnych poziomach struktury społeczno-gospodarczej oraz w ich obrębie. Interesy mogą stać na przeszkodzie przekształceniom strukturalnym w gospodarce i utrwalać struktury, które przestają odpowiadać potrzebom rozwojowym. Zmiana formuły planowania, odstępowanie od planowania centralistycznego, korzystnie oddziałuje na możliwości koordynacji interesów- różnych podmiotów i interesów ogólnospołecznych. Ale też interesy grupowe (np. niektórych głównych gałęzi przemysłu) mogą skutecznie przeciwstawiać się takim kierunkom zmian. Może w tym mieć udział także aparat zarządzający różnych szczebli, odnoszący się raczej nieufnie do zmian niosących ze sobą ryzyko osłabienia jego wpływów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>