Wolny handel w Anglii

Rozwój wolnego handlu w Anglii był więc procesem długotrwałym, za datę jego ostatecznego zwycięstwa przyjęto jednak 1849 r. W tym właśnie roku wydano dwie bardzo ważne decyzje. Jedna z nich, to zniesienie Aktu Nawigacyjnego Cromwella, ograniczonego faktycznie już wcześniej. Pozostawiono w mocy jedynie zakazy, dotyczące żeglugi przybrzeżnej, zniesione w 1854 r. Drugą decyzja było zezwolenie na wolny import zboża, a więc uchylenie obowiązujących do tej pory ustaw zbożowych. Zmiany te wpłynęły na ceny zbóż i żywności na wewnętrznym rynku angielskim. Import zboża wpływał na obniżenie cen żywności, co umożliwiało zmniejszenie kosztów produkcji przemysłowej i polepszenie sytuacji materialnej robotników. Pogarszało się położenie właścicieli ziemi i osób zatrudnionych w rolnictwie, ale wpływ ich siły nabywczej na sytuację gospodarczą kraju nie był już wtedy duży. Decyzja o wprowadzeniu wolnego importu zboża stanowiła ukoronowanie wcześniejszych prób regulowania cen rolnych na rynku wewnętrznym. F. Engels tak pisał o wolności handlu w Anglii: „Eksport towarów przemysłowych w coraz większej ilości stał się dla tego kraju po prostu kwestią życia lub śmierci. Wydawało się, że na drodze stoją tylko dwie przeszkody: istnienie w innych krajach ustawodawstwa prohibicyjnego i protekcjonistycznego oraz obowiązujące w Anglii cła importowe na surowce i artykuły żywnościowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>