Wspolzaleznosc produktow

Liczba produktów rolniczych jest bardzo duża. Natomiast ilość czynników, które biorą udział w produkcji rolniczej, jest bardzo ograniczona. Są to ziemia, praca ludzka, czyli siła robocza, oraz środki produkcji uczestniczące w procesach produkcyjnych w postaci nakładów materialnych. Podstawową rolą, jaką ma do spełnienia człowiek kierujący każdą jednostką produkcyjną, a więc i jednostką rolniczą, jest podejmowanie decyzji: co produkować. Przyjmujemy założenie, że każdy kierownik jednostki produkcyjnej zna efektywność techniczną i ekonomiczną tych czynników produkcji, którymi dysponuje. Zna cechy ziemi, wie, czego po niej można się spodziewać, jak ją uprawiać, jak utrzymywać i podnosić jej urodzajność. Zna swoich pracowników lub współpracowników, wie, jak można ich skłonić do wydajnej pracy i czego można od nich wymagać. Zna też właściwości i możliwości środków produkcji, które posiada w gospodarstwie, oraz tych, które byłby w stanie uzyskać dodatkowo. Przyjmujemy również, że zna on zakres i efektywność substytucji czynników produkcji. W gospodarstwie między poszczególnymi produktami i działalnościami produkcyjnymi istnieją określone stosunki. Występują też między nimi określone powiązania techniczne i ekonomiczne. Na siłę tych powiązań wpływa w niemałym stopniu organiczny charakter produkcji rolniczej, a gospodarstwa rolniczego w szczególności. Owe powiązania utrudniają dobór działalności produkcyjnych, a więc produktów, jakie mają być wytwarzane w gospodarstwie. Właśnie tutaj zajmiemy się tymi powiązaniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>