Wydatki zbrojeniowe

Syntetycznym miernikiem stopnia zmilitaryzowania gospodarki jest udział wydatków zbrojeniowych w dochodzie narodowym kraju. Stopień zmilitaryzowania gospodarki, określony udziałem zbrojeniowych wydatków w dochodzie narodowym, będzie oczywiście zależny od przyjętej metody liczenia dochodu narodowego oraz od sposobu zestawienia wielkości wydatków zbrojeniowych. Pierwsza sprawa ma szczególnie ważne znaczenie przy przeprowadzaniu wszelkich porównań międzynarodowych, a przede wszystkim przy porównaniach stopnia obciążenia gospodarki wydatkami zbrojeniowymi krajów kapitalistycznych i socjalistycznych. Wskaźnik udziału wydatków zbrojeniowych w dochodzie narodowym jest najbardziej syntetycznym miernikiem obciążenia gospodarki narodowej zbrojeniami. Analiza tego obciążenia powinna uwzględniać poza tym wiele danych szczegółowych, które obrazują stopień zmilitaryzowania poszczególnych dziedzin gospodarki narodowej. Istotne więc znaczenie ma określenie stopnia wykorzystania siły roboczej kraju do celów militarnych. Udział wydatków zbrojeniowych w budżecie państwa obrazuje nam stopień zmilitaryzowania finansów publicznych. Do ciekawych wniosków mogą prowadzić dane o udziale produkcji zbrojeniowej w całości produkcji poszczególnych gałęzi przemysłu. Jak wiadomo, istnieją gałęzie przemysłu mające – z uwagi na strukturę współczesnych armii – szczególne znaczenie dla potencjału militarnego kraju. Do takich zalicza się przemysły lotniczy i elektroniczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>