Wzrost produkcji przemyslowej

Rozwój produkcji przemysłowej na początku XX w. dokonywał się pod wpływem różnorodnych, a nawet sprzecznych, czynników. Z jednej strony rozwój badań naukowych i prac nad nowymi wynalazkami wpływał na przyspieszenie tempa wzrostu i spowodował istotne przemiany w strukturze i metodach wytwórczości. W tym samym kierunku oddziaływały skutki ekspansji kapitałów oraz wzrost obrotów handlu międzynarodowego. Z drugiej strony jednak, powstanie organizacji typu monopolistycznego, które niejednokrotnie ograniczały rozmiary produkcji i tworzyły porozumienia, dotyczące podziału rynków, wywierało wpływ hamujący. Niektóre gałęzie przemysłu rozwijały się więc niezmiernie szybko, podczas gdy w innych widoczne było zahamowanie wzrostu produkcji. Podobnie zwiększyły się różnice w tempie rozwoju gospodarczego między poszczególnymi krajami. W pierwszych dziesięcioleciach XX w. nastąpiły doniosłe zmiany w technice, zapoczątkowane wcześniejszymi wynalazkami. Przede wszystkim dotyczyły one źródeł energii. W ciągu całej historii Stanów Zjednoczonych do 1940 r. największy przyrost produkcji energii zanotowano w latach 1900—1919. Było to w znacznej mierze efektem wzrostu wytwarzania energii elektrycznej. W latach 1904—1914 moc zainstalowanych maszyn parowych wzrosła z 11 do 16 min KM, podczas gdy moc elektrowni wzrosła z 0,4 do 4 min KM.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>