Wzrost produktu globalnego

W miarę wzrostu produktu globalnego pod wpływem zwiększania nakładu czynnika zmiennego produkt przeciętny rośnie. Jest on jednak mniejszy od produktu krańcowego. W pewnym momencie, a mianowicie w punkcie b, krzywa produktu przeciętnego przecina krzywą produktu krańcowego. W punkcie tym wielkość obu tych produktów jest jednakowa. Od punktu b produkt przeciętny jest większy od produktu krańcowego. Wielkość produktu przeciętnego obrazuje jednocześnie opłacalność produkcji, inaczej mówiąc w punkcie b produkcja jest najbardziej opłacalna. Ponieważ od punktu b wartość przyrostów produkcji uzyskiwanych pod wpływem kolejnych nakładów jest mniejsza od wartości tych nakładów, we wzorze na produkt przeciętny licznik wzrasta wolniej niż mianownik. Dlatego począwszy od punktu b opłacalność maleje podobnie jak produkt przeciętny. To, co zostało tu pokazane za pomocą pojęć i krzywych produktu globalnego, krańcowego i przeciętnego, da się przetłumaczyć na język praktyki w następujący sposób. W miarę zwiększania nakładów jednego czynnika zmiennego (przy stałych nakładach pozostałych czynników) w procesie intensyfikacji produkcji początkowo wartość produkcji wzrasta szybciej niż wartość nakładów. W związku z tym stale zwiększa się opłacalność tej intensyfikacji. Po pewnym czasie tempo wzrostu opłacalności produkcji maleje, ale wciąż jeszcze wartość przyrostu produkcji jest większa od wartości przyrostu nakładu, a więc całkowity dochód czysty wzrasta. Przyjdzie jednak moment, gdy kolejny przyrost nakładów nie da już takiego przyrostu produkcji, którego wartość przewyższałaby wartość tego przyrostu nakładów. Wartość przyrostu produkcji zrówna się z wartością przyrostu nakładów. W tym momencie wartość przyrostu nakładów na jednostkę produktu stanowić będzie koszt graniczny. Po przekroczeniu tej wielkości nakładów produkcja całkowita wciąż jeszcze będzie wzrastała, ale przyrosty wartości produkcji będą już mniejsze od przyrostu wartości nakładów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>