zasada jednosci

Z punktu widzenia funkcji kontrolnej władzy ustawodawczej nad władzą wykonawczą zasada jedności i kompletności budżetu wymaga ujmowania wszystkich wydatków i wszystkich dochodów państwa w jednym, dokumencie, obejmującym całokształt gospodarki finansowej państwa. Dwie inne zasady, tj. jawności i specjalizacji budżetu, mają przeciwdziałać ukrywaniu przez rząd wydatków, ich przeznaczenia lub źródeł finansowania pod pozorami potrzeby zachowania tajności bądź w zbyt ogólnikowych sformułowaniach. Natomiast zasada rocznego okresu budżetowego zobowiązuje rząd do przedkładania władzy ustawodawczej co roku w ustalonym terminie planu wydatków i dochodów budżetowych (tzw. preliminarza budżetowego) na następny rok finansowy (który nie we wszystkich krajach pokrywa się z rokiem kalendarzowym) i do składania sprawozdania z wykonania zatwierdzonego budżetu w celu uzyskania absolutorium. Gdy interesy reprezentowane przez władzę wykonawczą i ustawodawczą nie są zbieżne, przestrzeganie powyższych techniczno-organizacyjnych zasad budżetowych jest potrzebne i ma tym większe znaczenie, im ta nie-zbieżność interesów jest większa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>