Zasoby i kwalifikacje

Najaktywniejszym, lecz zarazem bardzo niestabilnym składnikiem sił wytwórczych są ludzie, a ściślej biorąc ta część ludności, która może pracować i utrzymywać pozostała część społeczeństwa. Udział tej części wśród ogółu mieszkańców nie jest stały, gdyż zależy od zmian w składzie ludności według płci i wieku, stopnia zaangażowania się w procesy produkcyjne (poziom aktywności zawodowej), stanu zdrowotności, poziomu wypadkowości przy pracy itd. Wzrost kwalifikacji zawodowych, coraz większa specjalizacja i rozwój kulturalny, przy jednoczesnych zmianach w gospodarce narodowej, sprzyjają wzrostowi ruchliwości przestrzennej pracowników, szczególnie w młodszych grupach wieku. W wieku zdolności do pracy (w sensie prawno-ekonomicznym) znajdowało się w Polsce na początku 1975 r. 19,6 mln osób, tzn. 58% ogółu ludności. Grupa ta stale się powiększa tak pod względem wielkości bezwzględnej, jak i wielkości względnej, gdyż w wieku produkcyjnym znajdują się stosunkowo liczne roczniki powojenne, a także dlatego, że spadek rozrodczości spowodował zmniejszenie się udziału roczników przedprodukcyjnych. Stopniowe zasilanie potencjalnej armii pracy przez te ostatnie roczniki będzie jednak hamowało rozwój grupy ludności w wieku produkcyjnym. Przyrost roczny rąk do pracy, który osiągnął wielkość maksymalną w ciągu 1976 r. (ok. 370 tyś.), będzie szybko malał, tak iż za piętnaście lat ludność w wieku produkcyjnym będzie liczniejsza od obecnej tylko o niecałe 3 mln osób, chociaż ocenia się, że wówczas będzie stanowiła aż 60% ludności kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>