Zmiany gospodarcze w Niemczech

Zmiany w polityce gospodarczej Niemiec po 1870 r. wiązały się ściśle z szybkim wzrostem ich potencjału przemysłowego i żądaniem nowego podziału świata. Do rozbudowy armii niezbędny był rozwój przemysłu zbrojeniowego i innych gałęzi wytwarzających na potrzeby wojska, na co rząd niemiecki skierował poważne środki finansowe. Procesowi monopolizacji przemysłu towarzyszyło szybsze niż w innych krajach zrastanie się kapitału finansowego z aparatem państwowym. W dalszym ciągu poważną rolę w gospodarce i czołową rolę w polityce odgrywały jednak warstwy ziemiańskie, zwłaszcza wielcy junkrzy pruscy, co m.in. zdecydowało o protekcjonizmie agrarnym. Po wybuchu światowego kryzysu agrarnego w 1873 r., spowodowanego napływem do Europy taniego zboża amerykańskiego, w Niemczech wprowadzono system wysokich ceł ochronnych na zboża, zwłaszcza na pszenicę. Eksporterzy żyta niemieckiego mogli korzystać z ulg celnych przy przywozie pszenicy. Protekcjonizm agrarny wpłynął na podwyżkę cen żywności w kraju, zwiększał dochody ziemiaństwa, a obniżał siłę nabywczą ludności pracującej, co wywoływało jej niezadowolenie. Protekcjonizm agrarny w niemieckim handlu zagranicznym w końcu XIX w. stworzył jednak warunki szybkiego rozwoju rolnictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>