zmiany w cenach

Niektóre zmiany w relacjach cen wywierają szczególnie istotny wpływ na kierunki rozwoju i strukturę produkcji rolnej. W Polsce w produkcji roślinnej należą do nich relacje ceny żyta do cen ziemniaków, buraków cukrowych i roślin oleistych, w produkcji hodowlanej zaś relacje ceny żywca wołowego do ceny mleka oraz ceny żywca wieprzowego do ceny żywca wołowego. Szczególnie duże znaczenie dla określania kierunków rozwoju produkcji rolnej mają relacje cen produktów hodowlanych do cen pasz. Kształtowanie się cen produktów rolnych w porównaniu do kosztów wytwarzania pozwala określić poziom opłacalności poszczególnych rodzajów produkcji. Chcąc więc zorientow.ać się w rozpiętościach między opłacalnością różnych artykułów rolnych, należy ustalić wysokość ich kosztów wytwarzania. Wartościowym wyrażeniem nakładu na wytworzenie jednostki produktu w gospodarstwie rolnym jest koszt jednostkowy, tzn. koszt produkcji 100 kg ziemniaków, l l mleka, l kg żywca wieprzowego itp. Koszt jednostkowy otrzymuje się dzieląc całkowity koszt produkcji określonego towaru przez liczbę jego wyprodukowanych jednostek. W rolnictwie obliczanie kosztu jednostkowego sprawia wiele trudności. Jego wysokość jest w dużej mierze uzależniona od metod obliczania. Oto niektóre warunki utrudniające ścisłe obliczenie kosztu produktów rolnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>